Ilustrim

Kryetari i LD në MZ Mehmet Bardhi i ka dërrguar një letër të hapur kryetarit të Kuvendit të Malit të Zi, z. Ivan Brajoviq, në lidhje me Propozimligjin për Planifikimin Hapsinor dhe Ndërtimin e Objekteve, të cilin sot me kërkesë të Qeverisë,  e ka vu ne rend te ditës, në një mbledhje të jashtzakonshme.

”Është njëri nga ligjet më diskriminuese e centralizues që Qeveria e Malit të Zi e ka propozua deri sot, në dëm të vetëqeverisjeve lokale – komunave, e sidomos të shqiptarëve”, shprehet Bardhi për këtë temë.

Bardhi të njëjtën letër ka kërkuar që të ju ndahet deputeteve të Kuvendit të Malit të Zi.

Më poshtë është në tërësi letra e hapur e Bardhit e cila është në gjuhën malazeze por që së shpejti do të përkthehet edhe gjuhën shqipe.

 

 

Skupština crne Gore

Predsjedniku g. Ivanu BRAJOVIĆ

 

P o d g o r i c a

 

Predmet: Predlog da ne usvojite Predlog zakona o planiranju prostora i izgradnju objekata

 

Poštovani gospodine predsjedniče Skupštine Crne Gore, gospodine I. Brajoviću,

 

Čak i vertikalnim čitanjem članaka, studija, mišljenja, kritika, prijedloga i protivljenja u elektronskim medijima, pisanoj štampi a i u društvenim mrežama, pa i riječi gospodina Ministra, koje su se objavile već više mjeseci (od kad je Vlada stavila Nacrt Zakona na javnoj raspravi,

  1. maja 2017.godine) jasno se vidi velika uznemirenost kod gradjana Crne Gore, koje je izazvao Predlog zakona o planiranju prostora i izgradnju objekata, kojeg ste stavili na dnevni red Skupštine Crne Gore 26.saziva na sjednicu Trećeg vanrednog zasjedanja u 2017.godine za 26 septembar (utorak) 2017, na zahtjev predsjednika Vlade CG, g. Duška Markovića.

 

Uznemirenost gradjana, protivljenje mnogih političkih subjekata, mnogih NVO organizacija a i opština  u CG, pogotovo protivljenje stručnjaka ove materje a i politička poremećenost  i u društvenom demokratskom proklamovanom sistemu koje će prouzrokovati ovaj Zakon, jasno se da uočiti nedemoratske namjere – u centralizovanje vlasti, oduzimanjem opštinama i one male ingirencije koje su im do sada ostavljene. Usvajanjem ovog Zakona uskraćuje se pravo gradjanima da obavljaju javne poslove, koje je jedan od osnovnih demokratskih principa  zajedničkih svim državama članicama Savjeta Evrope, da lokalna samouprava odlučuje o planiranju i svom razvoju.

 

Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata, smo analizirali sa mnogo pažnje od člana do člana, i konstatovali smo da ova obimna materija, dodiruje i mnoge druge oblasti iz domena funkcionisanja demokratskog sistema društva na lokalnom i državnom nivou, koje eventualno usvajanjem ovog Zakona, bi otvarala mnogo osjetliva i krupna pitanja u regulaciji društveno nacionalnih odnosa. Konstatovali smo da mnoge odredbe ovog Nacrta pa i Predloga Zakona su u suprotnosti sa interesima gradjana, lokalnog stanovništva, odnosno u suprotnosti sa odredbama Evropske povelje o lokalnoj samoupravi (Strazbur, 15. oktobar 1985.godine), koju je Skupština CG, ratifikovala Zakonom o potvrdjivnju   Evropske povelje o lokalnoj samoupravi, SU-SK Broj 01-628/5, Podgorica 29. jula 2008.godine („Službeni list CG – Medjunarodni ugovori“, br.5/2008 od 07. 08. 2008.godine).

 

Poštovani g. Predsjedniče Skupštine CG,

Ovim   Zakonom.. sve je dato: da planira,da izradi, da odradi, da završi da odluči …VLADA, organi Vlade CG. Dakle Vlada CG, biće jedna i jedina Opština u Crnoj Gori. Lokalne samouprave – opštine će biti nešto poput isturenih  ekspozitura. Ovaj je opasan put za demokratiju i unapredjenje demokratskih odnosa u CG.

 

 

 

2

 

Poštovani g. Predsjedniče Skupštine CG,

Još prije dvije i po decenije, kada je VLAST  CG počela da sprovodi centralizaciju vlasti, tada kada smo izrazili negodovanje zbog  do tada nevidjene centralizacije i uputili zahtjeve, opravdane – za decentralizaciju, odgovoreno nam je da: „…zbog situacije, zbog dogadjaja, zbog ovoga i  onoga…idemo ka Evropi, a tada ćemo…!?

Evo, sada je Crna Gora postala punoprana članica NATO-a (za šta Demokratski Savez u Crnoj Gori se zalagao od samog formiranja  9.9.1990.godine) i teži ulasku u Evropsku Uniju, za šta,  kažete, da su dosta dobro napredovali razgovori, i gle sada čuda, Ministarstvo održivog razvoja i turizma, odnosno Vlada izlazi i definitivno se zalaže za donošenje jednog takvog cetralizajućeg Zakona. Mi mislimo, mi smatramo, mi čvrsto smo ubjedjeni da treba ići suprotnim pravcem – DECENTRALIZACIJOM   VLASTI, vratiti ingirencije lokalnoj samoupravi – opštini, čime će se približiti gradjanima mogućnost da oni neposredno odlučuju u svom razvoju,  jer lokalna samoprava podrazumjeva pravo i sposobnost lokalnih vlasti da…uredjuju i upravljaju javnim poslovima u interesu lokalnog stanovništva.

 

Poštovano gospodo, ovaj  korak  koji ste preduzeli sa ovim Predlogom  Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, jeste i politički poduhvat na štetu etničkih naroda, konkretno Albanaca, koji žive vjekovima na ovim prostorima, u pradedovskim ognjištima, danas u Crnoj Gori – oduzimanje prava da oni u svojim životnim HISTORIJSKIM prostorima, u  lokalnim samoupravama, odlučuju o planiranju prostora i izgradnji objekata, jedno od životnih činilaca svog razvoja, i ne samo.

 

Zbog svega ovoga i mnogo drugih primjedbi, mišljenja i sugestija koje bi imali, smatramo i duboko smo ubjedjeni Vlada da treba  povuče iz dnevnog reda Skupštine  ovaj Predlog  Zakona o planiranju prostora  i izgradnji objekata.  Suprotnom treba Vi, poslanici zaustaviti ovaj nedemokratski i antinacionalni naum, ne glasanjem ili glasanjem protiv.  Nakon toga resorno ministarsvo i drugi organi, neka pokrenu otvoreni, ozbiljni i časni razgovor  i dijalog sa gradjanima i relevantnim činiocima, poštujući  Evropsku povelju o lokalnoj samoupravi  (a i ciljeve, koje su navedeni i u  Nacrtu ovog Zakona – tačke 3 člana 2, a koje nisu poštovani(!?),  poštujući i dosadašnje demokratsko iskustvo, radi uredjivanje materje iz ove oblasti.

 

LOKALNIM SAMOUPRAVAMA – OPŠTINAMA TREBA VRATITI  INGIRENCIJE, KOJE SU ODUZETE ODMAH NAKON UVODJENJA VIŠEPARTIZMA, POČETKOM 1992.GODINE, A NE ODUZETI I ONO MALO ŠTO IM JE OSTAVLJENO

CENTRALIZACIJA VLASTI VODI KA JEDNOPARTIJSKOM SISTEMU, KA AUTOKRATIJI,   ŠTO MI, I OVOG PUTA, NA DEMOKRATSKI NAČIN UKAZUJEMO DA TO NE ČINITE!

 

S poštovanjem.

 

PREDSJEDNIK DS u CG – LD në MZ  

RANIJI POSLANIK U VIŠE SAZIVA SKUPŠTINE CG

MEHMET BARDHI, prof.

 

 

Tel. 069 033 404

E-mail: bardhim47@gmail.com

 

Pažnja: Podjeliti po jednu kopju ovog pisma svim poslanicama i poslanicima Skupštine CG.

Hvala.

 

By admini