Komuna e Ulqinit ka shpallur KONKURS PUBLIKpër ndarjen e bursave dhe shpërblimeve studentëve për vitin shkollor 2021/2022, mësohet nga Komuna e Ulqinit, transmeton Ulqini Online.

Komuna e Ulqinit do të bëjë alokimin e bursave dhe shpërblimeve studentëve pas përfundimit të vitit
të parë të studimeve (vëllimi i programit studimor për një vit, dmth 60 ECTS) në institucionet e arsimit të
lartë, pa marrë parasysh vendin e studimeve, të cilët i plotësojnë kushtet e parapara me Vendimin për bursa
dhe shpërblimin e studentëve („Fl. Zyr. MZ – dispozitat e komunës“, nr. 36/19).

1.Të drejtën e bursës e kanë kandidatët – studentët të cilët:
a) Sipas programit mësimor të institucionit të arsimit të lartë në të cilin studiojnë kanë arritur
indeksin e suksesit së paku 9,0, pa marrë parasysh vendin ku studiojnë.
b) Shtetasit e Malit të Zi që vendbanimin e kanë në Komunën e Ulqinit.
c) Rregullisht e kanë regjistruar vitin e studimeve.
d) Nuk e kanë humbur asnjë vit gjatë studimeve dhe
e) Nuk janë në marrëdhënie pune në kohë të pacaktuar.

Më gjërësisht mund të lexoni KËTU.

By admini