“Përfaqësimi i femrës shqiptare në jetën politike në Mal të Zi”, i botuar kohë më parë nga autorja e re, Kristina Margjonoviq, është pasqyrim i gjendjes në këtë fushë si dhe për rolin e femrës në shoqëri.

Libri është botuar në shqip dhe, krahas pasqyrimit të zgjidhjeve normative për përfaqësim të barabartë dhe pjesëmarrjen e femrës në jetën politike, tërheq vërejtjen në domosdoshmërinë e avancimit  të gjendjes në këtë fushë, në veçanti, në organet e përfaqësimit dhe të vendimmarrjes, me të dhëna krahasuese për një periudhë të gjatë.

Ky punim, duke shfrytëzuar të dhëna të shumta nga jetësimi i demokracisë parlamentare, në Mal të Zi, tregon në përfaqësimin joadekuat të popullatës femërore në organet e përfaqësimit, duke filluar nga organet ato vendimmarrëse në nivelin lokal e deri në atë më të lartë.

Po ashtu,  tërhiqet vërejtja në fuqizimin e  zbatimit të zgjidhjeve Kushtetuese dhe ligjore në mbrojtjen dhe avancimin e të drejtave të gruas me ç’gjë roli dhe pozita e gruas në shoqëri do të ishte në nivelin më të lartë.

 Andaj, ajo paraqet apel të llojit të vet për angazhime shtesë të shoqërisë në përgjithësi, në zbatimin e standardeve në afirmimin e popullatës femërore, në veçanti, në proceset e demokratizimit dhe integrimeve në shoqërinë e gjerë evropiane. 

Ky punim, autorja  e të cilit është profesoresha, specialiste e letërsisë dhe gjuhës angleze,  është shtypur në shtëpinë e njohur botuese “Fiorentia”, Shkodër.

Libri është botuar me përkrahjen financiare të Fondit të Pakicave në Mal të Zi.

By admini