konkurs-studentat-2014-2015-ulqinKOMUNA E ULQINIT
SEKRETARIJATI PER ADMINISTRATË DHE VEPRIMTARI SHOQRORE

Në barë të nenit 2 te Rregulores per kriteret e bursës për studentët e talentuar te Komunes se Ulqinit, shpallë

KONKURS

Për ndarjen e bursave studentëve të talentuar për vitin shkollor 2014/2015

Komuna Ulqinit do t’u ndajë bursë studentëve të rregulltë më të mirë të talentuar të vitit të II – të dhe viteve të tjerë të fakulteteve dhe akademisë së arteve, pa marrë parasysh vendin e studimit, nëse vendbanimin e kanë në territorin e Kominës së Ulqinit dhe që plotësojnë këto kushte:

Kandidati i (student) paraqitur ne konkurs duhet te kete me se paku noten mesatare 9 (nente) prej vitit te kaluar te studimeve (vërtetimi i vitit shkollor dhe vërtetimi mbi noten mesatare).

S’bashku me fleteparaqitjen dhe vertetimin qe kandidati deshmon qe i plotson kushtet duhet te deponoi edhe :

1.Fotokopije e letrës së vërtetimit,
2.vertetimi i vendbanimit,
3. numri i telefonit fiks ose celularit
4. të dhënat mbi zhiro llogarin (fotokopja e karteles nga babka).

Afati per dorzimin e e fletparaqitjes prej 19.12.2014 deri 19.01.2015

Fleteparaqitja dorëzohet ne adresen e poshtë shenuar: Komuna e Ulqinit – Sekretarijati per admini. dhe vep.shoqerore, rr. Gjergj Kastrioti Skenderbeu, te shenuar per komisionin per ndarjen e bursës studentave te dalluar, ose ne sportelin e byros civile Komuna Ulqin.

Me hollësishte mund te informoheni ne numrat e tel. 030/412-050, personi kontaktues: Gjina Daboviq e-mail : djina.djonovic@ul-gov.me .

SEKRETAEIJATI PER ADMINISTRAT,DHE VEPRIMTARI SHOQ ERORE

/Komuna e Ulqinit/

By admini