MBRETËRESHA DHE SHENJTËRESHA

Kur Mbretëresha takoi Shenjtëreshën, Nju Delhi, 1983 dhe i dorëzoi Dekoratën e lartë të vendit të saj duke deklaruar se veprimtaria e NenëTerezës dhe motrave të saja, “po ndryshojnë botën nepërmjet bamirësisë” dhe kauzave të shumta që kanë ndërmarrë për të ndihmuar më nevojtarët e shoqërive, kudo. (From Her Majesty’s Facebook Page)  

Dy ikonat e shekullit XX: Nëna Tereza dhe Mbretëresha Elizabeth

Nga Frank Shkreli

Javën që kaloi ndërroi jetë në moshën 96-vjeçare, Mbretëresha Elizabeth II e Britanisë së Madhe, pas 70-vjet në fronin mbretëror të Anglisë – një periudhë kjo më e gjata në historinë e Mbretërisë britanike.  Ndërkohëqë bota shqiptare dhe bota mbarë shënuan 25-vjetorin e kalimit në amshim të Nenë Terezës, si dhe 6-vjetorin e shenjtërimit të saj.

Gjatë mbretërimit prej 7-dekadash, Mbretëresha Elizabeth ka takuar shumë ikona dhe personalite historike, por nuk besoj të ketë takuar ndonjë personalitet botëror më frymëzues për miliona njerëz anë e mbanë botës dhe më të shenjtë se Nenë Terezën shqiptare, e njohur për përkushtimin e saj, gjatë gjithë jetës, ndaj njerëzve më në nevojë– të varfërve, ndër më tëvarfërve të botës. Siç dihet, Nenë Tereza — murgesha legjendare dhe misionarja shqiptare – një prej humanistëve më të njohur të shekullit XX, ishte një rreze shprese për të gjithë ata,të lenë e të harruar nga shoqëria, përfshir të moshuarit, të varfërit e më të varfërve, të papunësuarit, të sëmurët, e të tjerë, të përjashtuar dhe të harruar nga shoqëria ku jetojnë.

Ishteviti 1983.  Nenë Tereza dhe urdhëriisaj, Misionarët e dashurisë,ishintënjohurtanimë,botërisht,sinjëkujdestare e mëtëvarfërveanë e mbanëbotës, përfshirShtetet e BashkuaratëAmerikës, kuNenë Tereza kishtehapurdisaqendratëUrdhrittësaj dhe kuishtedekoruar me disangaçmimetmëtëlartaqë uakordonky vendpersonalitetevemëtënjohuratëbotëspërvepratëdalluara,përtëmirën, jo vetëmtëshoqërisëamerikane, pormbarënjerëzimit.ShënNënëTerezës: “Me gjak, unë jam shqiptare…” | Gazeta Telegraf.Ndërkaq,viti 1983shënongjithashtutakimin midis Mbretëreshës Elizabeth dhe NenëTerezës. Atë vit,Mbretëresha Elizabeth ka bërënjëvizitënëNju Delhi tëIndisëpërtëmarrëpjesënëtakimin e nivelittëlartëtëkryetarëvetëqeverive dhe shteteveanëtaretë “Commonwealthit”britanik. Nëkryeqytetin e Indisëishinmbledhurgjithashtudisangaudhëheqsitmëtëlartëtëbotëspërtëfestuaredhe 50-vjetorin e pavarësisësëIndisë. Ishtepikërisht, gjatëkësajvizite, pothuaj 40-vjetë mëparë, qëMbretëresha Elizabeth II idorëzoiNenëTerezës — njerësprejfiguravemëtënjohurafetaretëkohëravemoderne –dekoratën e lartëtëBritanisësëMadhe, “UrdhriiMeritave”, qëBritania e Madhe u akordonpersonaveqëkanëdalluarvetenpërshërbiminndajtëtjerëvenënevojë, me veprimtarinë e tyretëvazhdueshme, nëfushatëndryshmetëaktivitetit.

Pas atijtakimi, Mbretëresha Elizabeth gjithmonë ka folur me admirim për NenëTerezën dhe veprimtarinë e sajç’prejatijtakiminëNju Delhinëvitin 1983, e derinëditët, para se tëndërrontejetëMbretëreshabritanike, javënqëkaloi.Por,mëkujtohet se ndryshengaceremonitë e tjeratëdekorimittëNenëTerezës, anë e mbanëbotës,gjatëdekadavetëfundittëshekullittëkaluar, ceremonia e dorëzimittëÇmimitnëshërbimtënjerëzimitngaMbretëresha Elizabeth IInëNju Delhi nëvitin 1983,ishteshumë e thjeshtnëkrahasim me ceremonitë e tjeraqëishimmësuartëshihnimanë e mbanëbotëskurdekorohejNenë Tereza. Nëpërputhje me thjeshtësinëqëkarakterizonteNenëTerezën, nëatëceremonimorënpjesë jo mëshumë se 10-15 veta, përshirdisaprejbashkpunëtorëvetëafërmtëNenëTerezës.  Me samëkujtohet, as nuk u mbajtënfjalime me atërast, qoftëngaMbretëresha, qoftëngaNenë Tereza, ndonëseNenë Tereza u shprehshkurtimishtse e pranonteDekoratënngaMbretëresha Elizabeth, “përlumturinë e Zotit dhe tëpunëstonë”.

Megjithkëtë, pas atijtakimi,Mbretëresha Elizabeth ka kujtuarshpeshNenëTerezën duke shprehuradmirimin e sajpër ‘të. Si përshembull, nëmesazhin e saj me rastin e Krishtlindjesnëvitin 2016, ajo ka shprehurmirënjohjenndajgjithëveprimtarisësëNenëTerezës duke thenë se njerëztëthjesht,“mundtëkryejnëvepratëjashtzakonshme”, nepërmjetpërkushtimittëtyrepërtëndihmuarnjerëzitnënevojë. Mbretëreshaka theksuar, me rastin e shenjtërimittëNenëTerezësse nganjerëztëtillë, “ajo merrshembulldhe fuqi”. Dhe se njerëztëtillë, për ‘të dhe përtëgjithëqëinjohin, “atajanënjëfrymëzim”, për ne.  “Jeta e tyreshpeshëherëmishërontëvërtetën e shprehurngaNenë Tereza – nga sot e tutje, ShënNenë Tereza”, ka thenë me atërastMbretëresha Elizabeth e II, nëvitin 2016.

Mbretëresha britanike dhe Shenjtëresha shqiptare, dyikonat e shekullit tëkaluar, kanë lenë pas një trashëgimi – secila në mënyrat e veta tën dryshme sipas vokacioneve tët yre dhe mënyrës së veprimit – por që në një mënyrë ose një tjetër, do të frymëzojnë brezat e ardhëshëm, jo vetëm të dykombeve të tyre respektive, por edhe brezat në mbarë botën.

By admini