Articles Posted in the " Hajrullah Hajdari " Category


 • PËRGJEGJËSIA POLITIKE E PAKICËS

  Nga Hajrullah Hajdari Shumica e shteteve kanë në përbërjen e popullsisë së tyre një apo më shumë grupe apo pjestar të kombëve të tjera të cilet karakterizohen me indetitetin e tyre etnik, gjuhësor apo edhe fetar. Një analizë e bërë tregonte se vetëm 9,1% të shtetëve kanë mundur të konsiderohen si “etnikkisht të pastërta“; në […]


 • “Çdo kund ndërtohet nga diçka, e në Krajë asgjë”

  Nga Hajrullah Hajdari           Me ndarjen e re territoriale në Mal të Zi, në vitin 1957, komuna e Krajës ishte suprimuar dhe i ishte bashkangjitur komunës së Virpazarit, përkundër faktit se para se të themelohej komuna e Krajës, ajo i takonte Ulqinit dhe vepronte si nënprefekturë e kësaj komune dhe nga territori i asaj komune […]


 • BASHKËQEVERISJA E PARTIVE SHQIPTARE ME PARTINË-SHTET, SINDROMË DHE DOGMATIZËM

  Nga  Hajrullah Hajdari Jemi në vitin e fundit të dhjetëvjetshit të tretë të pluralizmit apo demokracisë në Mal të Zi. Shqiptarët, përveç se nuk i realizuan, së paku në nivelin e pretenduar, aspiratat e tyre të fillimvitëve të demokracisë në aspektin e komunitet etnik autokton, plotësimit të drejtave dhe lirive të njëriut, prosperiteit arsimor, kulturor […]


 • ASIMILIMI I QETË I SHQIPTARËVE NË MAL TË ZI

  Nga Hajrullah Hajdari Bashkëpunimi i partive politike të shqiptarëve në Mal të Zi me pushtetin qendror të këtij shteti dhe marrëdhënjet e mira me partinë – shtet- DPs-in, mëndohej se, ndoshta, duhet të prodhojë efekte pozitive në aspektin e avansimit të të drejtave dhe lirive të njeriut dhe integritetit kombëtarë të shqiptarëve si parabazë për […] • BOTIM ME VLERA SHUMËDIMENSIONALE

  Hajrullah Hajdari, Shqiptarët në Mal të Zi nga Kongresi i Berlinit deri më 1941, Botoi:Art Club, Ulqin, 2016 Nga Dr.Nail   Draga Trajtimi i temave  qe ka të bëjë ne lidhje me pozitën dhe statusin e shqiptarëve në Mal të Zi, vazhdimisht ka qenë intriguese për hulumtues fushave të ndryshme shkencore.Gamës së studimeve të tilla të […]